طعم ها

آجیلی

تولید اسانس های خاص با طعم های آجیل

لبنی

تولید اسانس های متفاوت با طعم های لبنی

گیاهی

تولید اسانس های متفاوت با طعم های گیاهی

میوه ای

تولید اسانس های خاص با طعم های میوه ای

براون فلاور

تولید اسانس های خاص با طعم های براون فلاور

گلی

تولید اسانس با طعم گل های متفاوت

وانیلی

تولید اسانس با طعم وانیل

ادویه ای

تولید اسانس با طعم ادویه های متفاوت