خلق راهکار ها

محصول جدید

خلق راهکار برای محصولات جدید

اصلاح طعم

امکان اصلاح برای طعم های دیگر

آزمایشگاه

مریان شیمی دارای آزمایشگاه پیشرفته برای تولیدات خاص می باشد